Tìm m để:
a) $\left\{\begin{matrix} (x+\frac{3}{2})\sqrt{x^{2}+2x+3}+(x+\frac{1}{2})\s qrt{x^{2}+1}+2x+2\geq 0& \\ log_{m^{2}+1}(3\sqrt[3]{x^{2}}+1)\leqslant log_{m^{2}+1}(m-2x)& \end{matrix}\right.$ có nghiệm
b) $2^{x}+3^{x}=2+mx$ có nghiệm