Giải phương trình $$ \dfrac{1}{\sqrt{x^2+3}}+\dfrac{1}{\sqrt{1+3x^2}} = \dfrac{2}{x+1}. $$