Cho đường tròn $(O)$ ngoại tiếp $\Delta ABC$, gọi $H$ là trực tâm $\Delta ABC$ và $K$ là trung điểm $BC$. Đường thẳng $HK$ cắt $(O)$ tại $D$ sao cho $H,D$ nằm khác phía so với $BC$. CMR: $\overrightarrow{HC}=\overrightarrow{BD}$.