Cho tam giác ABC(AB<AC), trung tuyến AD, điểm I thuộc đoạn AD(I không trùng với A và D). Gọi M là hình chiếu của I trên BC, gọi N,P thứ tự là hình chiếu của M trên CA,AB. Chứng minh rằng đường phân giác của 2 góc$\widehat{NIP},\widehat{NMP}$ song song với nhau.