[Bài sưu tầm] Giải pt
\[ {3+\sqrt{x}\over x^2+x\sqrt{x}+x+3}+{x+\sqrt{x}+2\over x^2+x\sqrt{x}+3}+{x\sqrt{x}+x+2\over x^2+\sqrt{x}+4}+{x^2+x\sqrt{x}+2\over x+x\sqrt{x}+4}+{x^2+3\over x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}+3}={10\over3}. \]