Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau trong đó 2 chữ số kề nhau không cùng là số lẻ.