Giải các pt:
\begin{align}
2x^3+3x^2+6x+1=0\\
4x^3+6x^2+3x-1=0
\end{align}