\[ x\sqrt{1+4x^2}+{x+1\over2}\sqrt{x^2+2x+2}=\frac{x+ 3}4\sqrt{x^2+6x+13}.\]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
k2pi
p/s: có lời giải rồi, giờ lấy qua này tìm thêm cách