Cho hình thoi ABCD. O là giao điểm hai đường chéo. Lấy E là điểm trên DE sao cho CE=2OE và M là giao điểm của DE và BC. Trên đoạn DE lấy điểm F sao cho góc EFC bằng góc ODC. Cm
a) Tam giác OMD đồng dạng với tam giác FDC
b) Góc ÈA bằng 2 lần góc OBA