[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

Dùng hằng đẳng thức lớp 8 A^n - B^n là nhé. Thanks all