Bài này giải ra chắc mất 2 trang. Đề sưu tầm. Giải bpt sau:

\[ \sqrt{x^2-4x+1}+{2\over x^2+x+1}+3x\ge(\sqrt{x^2-x+1}-1)^2+3+2\sqrt{x }. \]