[Mới chế còn nóng] Giải bpt sau:
\[ 3x^2+\sqrt{x^2-4x+1}+2\sqrt{x^2-x+1}+12\sqrt[4]{1+x-x^2}\ge15. \]