Phần mềm Addobe Presenter 7v9 có đầy đủ phiên bản 32 bit và 64 bit.
Xem thêm bài viết : [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

Phần mềm ISpring suite 6.2 (Pass giai nén nếu có hoada200000)

[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]