y= [ x^2 - (m+1)x -m^2 +4m -2] / ( x-1 ). tìm m để tích các giá trị cực đại và cực tiểu đạt giá trị nhỏ nhất