Bài này mới sưu tầm được. Giải bpt sau
\[\sqrt{x^2-4x+1}+\frac{2}{x^2+x+1}+3x \geq (\sqrt{x^2-x+1}-1)^2+3+2\sqrt{x}\]