Giải phương trình lượng giác:
$5sinx-\sqrt{2cos3x-1}=5cos3x-\sqrt{2sinx-1}$