Tìm tọa độ điểm M nằm trên đồ thị hàm số y=(x−1)/(x+1) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai trục tọa độ đạt giá trị nhỏ nhất.