Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH x−3y−16=0, phân giác trong góc B cắt AH tại K, AC tại D. Đường thẳng qua K song song với AC cắt BC tại E(3; -2). Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC biết D thuộc x−y−12=0 .