Trong không gian Oxyz cho A (1;2;-1), B(-1;1;1), C(1;0;1). Chứng minh OABC là tứ diện vuông đỉnh O.