Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Gọi HD là đường cao của tam giác AHC và điểm M($\frac{3}{4}$;$\frac{15}{4}$) là trung điểm của HD. Điểm A thuộc đường thẳng d: x+y-4=0, pt BD: x-3y+10=0. TÌm tọa độ A,C