Cho tam giác cân $ABC$ nội tiếp đường tròn tâm $I(0;1)$. Biết $A(5,6)$, kẻ đường cao $BE$ và $CF$. Biết $EF: 5x+5y-7=0$. Tìm tọa độ $B,C$.