Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} x^4+\sqrt{5x^3+y^4}+y^2=3(xy)^2 & \\ \frac{x^3}{3}+\frac{y^3}{\sqrt{2}}+\frac{xy^2}{3}+ 1=\sqrt{10x^2+y\left ( y^3+\sqrt{2} \right )}& \end{matrix}\right.$