Phương trình $3x^{2}+ax+3b+27=0$ có nghiệm nguyên x và a, b là các số nguyên khác 0. Chứng minh $a^{2}+b^{2}$ là hợp số (Thi vào 10 - chuyên Điện Biên)