Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. M,N nằm trên các cạnh BC và CD sao cho CM = DN = $\frac{a}{3}$. Gọi H là giao điểm AN và DM. Biết SH vuông góc (ABCD) và SH = $a\sqrt{3}$. Tính thể tích S.AMN và k/c giữa DM và SA