Giải hệ phương trình:
$\left\{ \begin{array}{l} \sqrt y - \sqrt {x + y + 1} = {x^3} + 3y\left( {{x^2} + xy + y - 1} \right) + 1\\ {y^2} + \sqrt {y - 5x} = 5 \end{array} \right.$