Giải phương trình:
$x+\sqrt[3]{2-x^{3}}=\sqrt{5-x^{2}}$