Giải hệ phương trình sau:
$4x-6\sqrt{x(y-1)}+3y= \sqrt{\frac{y-1}{x}}(y+2)$
$(2x-1)\sqrt{y+2}+y=2\sqrt{y-1}+(2+\sqrt{x})\sqrt{1-x}+2$