Cho $a,b,c$ là các số thực dương. Tìm GTNN của
$P = \frac{3}{{2a + b + \sqrt {8bc} }} - \frac{8}{{\sqrt {2{b^2} + 2{{\left( {a + b} \right)}^2} + 3} }} - \frac{1}{{a + b + c}}$