cho 2 đường thẳng d1: 3x+2y-6=0, d2: x-2y+3=0 và M(2;3) gọi C là giao của d1 và d2 viết phương trình đi qua M và cắt d1,d2 lần lượt tại A,B sao cho M nằm giữa AB và diện tích tam giác ABC nhỏ nhất.