Cho $a,b,c$ là các số thực khác 0 thỏa mãn ${\left( {a + b + c} \right)^2} = 2\left( {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \right)$. Tìm GTLN và GTNN của $P = \frac{{{a^3} + {b^3} + {c^3}}}{{\left( {a + b + c} \right)\left( {ab + bc + ca} \right)}}$