Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD, N là trung điểm của CD. Đường thẳng BN có phương trình: 13x-10y+13=0. Điểm M(-1;2) thuộc AC sao cho AC=4AM. Gọi H là điểm đối xứng của N qua C. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C, D của hình bình hành, biết 3AC=2AB và điểm H thuộc đường thẳng: 2x-3y=0