Câu 1: a) Từ $9$ điểm trên phân biệt trên đường tròn, có thể xác định được bao nhiêu đoạn thẳng, bao nhiêu vecto, bao nhiêu tam giác có thể lấy đỉnh từ các điểm đó.
b) Tìm số cách chia $20$ viên kẹo giống nhau cho 4 em bé sao cho em thứ nhất được đúng $5$ viên, các em còn lại có từ $4$ đến $6$ viên?
Câu 2 : Cho tập hợp A = {0,1,2,3,4,5}. Từ A có thể lập bao nhiêu số tự nhiên có $3$ chữ số khác nhau và chia hết cho $3$.
b) Liệt kê tất cả các hoán vị chữ cái trong từ MISSISSIPPI theo thứ tự từ điển.

Giúp em với !