Cho các số thực không âm $x, y, z$ thỏa mãn $x+y+z=1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
$$M = [x(y + z) + x + y][(x^2 + 1)(1 + y^2) + x^2z(z + 2)]$$