Trong mp tọa độ oxy cho tam giác ABC có B(7;-1) C(-1;5) Đườg tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc vs các cạh AB,AC tại E,F biết pt đt EF+y=0. Lập pt dtron nội tiếp tam giác ABC