Cho các số thực $x,y,z$ không âm thỏa mãn $x \ge y \ge z$ và ${x^2} + {y^2} + {z^2} = 3$. Tìm GTLN, GTNN của biểu thức $A = 2xy + 8yz + 5zx + \frac{{10}}{{x + y + z}}$