Tài liệu gồm 8 tập tin pdf

1. Giới thiệu Maple
2. Giáo trình Maple của tác giả Nguyễn Chánh Tú
3. Các lệnh trong Maple
4. Maple trong dạy học Số học
5. Lập trình tính toán hình thức cho các bài toán trong Cơ học
6. Tính vi phân và tính phân của hàm nhiều biến số
7. Hướng dẫn sử dụng Maple
8. Phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng

Link tải về tất cả
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]