Cho $x,y,z$ là các số thực dương thỏa mãn $\dfrac{1}{a+b}+\dfrac{1}{b+c}+\dfrac{1}{c+a}=3$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $$P=\dfrac{1}{\sqrt{ab+bc+ca+c^2}}+\dfrac{2\sqrt[3]{11}}{\sqrt[3]{a^2b+b^2c+c^2a+ab^2+bc^2+ca^2+2abc}}.$$