Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,cho tam giác ABC có trực tâm H .biết tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HBC là $x^2 +y^2-x-5y=0$;H thuộc đường thẳng $d:3x-y-4=0$;trung điểm của AB là M(2,3).xác định tọa độ các đỉnh của tam giác