viết phương trình đường tròn (C) qua A(1;3) và tâm đường tròn (T) : $x^2 +y^2 =1$.biết (C) cắt (T) tại B,C sao cho diện tích tam giác ABC=2,5