tìm $m$ để pt có nghiệm: $\cos 4x = \cos^{2} 3x + m \sin^{2} x$