Trong mặt phẳng Oxy cho A(2;3). Viết phương trình đường thẳng qua A và cắt Ox, Oy tương ứng tại A, B sao cho B có hoành độ dương, C có tung độ dương và tam giác BOC có diện tích nhỏ nhất