Cho a,b,c không âm thỏa mãn: $5\left ( a^{2}+b^{2}+c^{2} \right )=6\left ( ab+ac+bc \right )$
Chứng minh rằng: $\sqrt{2\left ( a+b+c \right )}-a^{2}-b^{2}\leq \frac{3}{2}$