a) nếu dựng điểm m đối xứng với a qua b thì tam giác ADM sẽ là tam giác vuông( dùng điều kiện tam giác ABD là tam giác cân để chứng minh).
b) Dùng câu a) và công thức tính diện tích tam giác ABD theo 2 cách là:
AB.AH=IB.AD
và $AD^2+4IB^2=4AB^2$