Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH (H thuộc BC). Tia phân giác góc HAC cắt BC tại D. Vẽ BI vuông góc với AD (I thuộc AD)
a) chứng minh $A{D^2} + 4I{B^2} = 4A{B^2}$
b) Cho IB=10cm, AH=12cm. Tính chu vi tam giác ABD và canh AC