Cho tam giác ABC có các cạnh thoả mãn ${a^2} + {b^2} > 5{c^2}$
Chứng minh $C < {60^0}$