Cho $a,b,c$ là 3 số nguyên dương. Tìm GTNN của:
$P = \frac{1}{{32{a^2}{b^2}{c^2}}} - \frac{{27}}{{{{\left( {2{a^2} + 2{b^2} + c + 1} \right)}^3}}}$