Cho tam giác ABC có trực tâm H(3;0), I(6;1) là trung điểm của BC, CH cắt AB tại E, BH cắt AC tại D, đường thẳng DE:x-2=0, AH:x+2y-3=0.Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác.