Cho các số nguyên dương n, k, p, k$\geq 2$ và k(p+1)$\leq n.$. Cho n điểm phân biệt cùng nằm trên một đường tròn. Tô tất cả n điểm đó bởi hai màu xanh hoặc đỏ ( mỗi điểm tô bởi một màu) sao cho có đúng k điểm được tô bởi màu xanh và trên mỗi cung tròn mà hai đầu mút là hai điểm màu xanh liên tiếp ( tính theo chiều quay kim đồng hồ) đều có ít nhất p điểm được tô bởi màu đỏ. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách tô màu khác nhau? (hai cách được xem là khác nhau nếu có ít nhất một điểm được tô bởi hai màu khác nhau trong hai cách đó).