Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có tất cả các cạnh đều bằng a . Gọi O là tâm của đáy.
a) Tính SO ?
b) Gọi M là trung điểm của SC . Chứng minh: (MBD) vuông góc (SAC) ?
c) Tính OM và góc giữa 2 mặt phẳng (MBD) và (ABCD) ?

MONG AI GIẢI MÀ TỐT BỤNG VẼ GIÙM CÁI HÌNH