tam giác ABC nội tiếp đtròn (T): $\left ( x-1 \right )^{2}+\left ( y+2 \right )^{2}=25$. pt đường trung tuyến kẻ từ A là: x-y+2=0. Hình chiếu của A trên BC thuộc trục tung. viết ptđt BC.